שיעור כללי / תש"מ דף מס' 82

 

מסכת בבא בתרא, פרק חמישי (עט.)

 

בענין מעילה ללא קדושת הפה (הרב ליכטנשטיין)

 

א) בבא בתרא עט. "תנן התם...דברי הכל מועלין ובמה שבתוכן" ; תוס' ד"ה מועלין. רמב"ן
"והא דאמרינן... בזכייתה". ; ריטב"א ד"ה בור ; [ ר"ן ד"ה אבל ].

 

ב) שם עד "גידולי הקדש" ; תרומות פ"ט מ"ד ; פסחים נו. "ת"ר ששה דברים... ואלו ברצון
חכמים" ; שם נו: "מתירין... מיהא איכא" רמב"ם פרק ה' מהל' מעילה הל' ו', הל' י"א ; [ נדרים נז.
עד "אפילו גידולי גידולין אסורים" ; רמב"ם הל' נדרים פרק ה' הל' י"ג - ט"ז ].

 

ג) מעילה יב: "חלב המקודשין... ובחלבה" [תוס' ד"ה חלב] ; רמב"ם הל' מעילה פרק ג' הל' יב
- יג ; פרק ה' הל' יג.

 

ד) בבא בתרא עט. תוס' ד"ה מועלין בו ; ספר הישר לר"ת סימן קל"ז ; רמב"ם פרק ה' מהל'
מעילה הל' ה'.

 

ה) מעילה י: " ולד חטאת... ולא מועלין"; תוס' ד"ה לא נהנין.