שיעור כללי / תש"מ דף מס' 81

 

מסכת בבא בתרא, פרק חמישי (עז.)

 

בענין קנין אגב בשטרות (הרב ליכטנשטיין)

 

א) קידושין כו. המשנה, גמ' "מנה"מ... או לא" ; כו: "ת"ש מעשה בר"ג...ש"מ" ; רמב"ם פרק ג'
מהל' מכירה הל' ט' וראב"ד שם ; [ בבא קמא קיח: רש"י ד"ה פרה רבוצה ].

 

ב) בבא בתרא עז. "אמר אמימר... עד תווך" ובתוס' ד"ה נקנה השטר ; רשב"א ד"ה אגב. ר'
יונה ד"ה וזו ; ר"י מיגש "נקטינן השתא... לא מיקני"; רא"ש (סי' ו') ; רמב"ם פרק ו' מהל' מכירה
הל' ז', הל' י"ד ; [ בעל העיטור, מאמר שלישי, אגב, ד"ה וכל "המטלטלין... סבירא דיין" ] ; בעה"ת
שער נ"א, חלק ג' סעיפים ג' ד' ; יד רמה כ"ט.

 

ג) בבא מציעא יא: המשנה והגמ' "וכן אמר עולא... נתינה אלימתא היא" תוס' ד"ה מקומו.

 

ד) שו"ע סי' ס"ו סעיף י' ; ש"ך ס"ק כ"ז ; וקצות החושן ס"ק ט"ז.