שיעור כללי / תש"מ דף מס' 80

 

מסכת בבא בתרא, פרק חמישי (עו.)

 

בענין מכירת שטרות (הרב עמיטל)

 

ראשונים על אתר.

כתובות פה: תוס' ד"ה המוכר.

בבא מציעא נו: תוס' ד"ה יצאו.

ריטב"א בבא מציעא (סוף פרק הזהב) ד"ה הא דגרסינן.

תוס' ד"ה יד (ב"ק לו:).

בעל המאור ומלחמות בבא קמא ריש פ"ד ד"ה אנן (הקטע הראשון במלחמות).

רמב"ם הל' מכירה פרק ו' הל' י' - י"ב ; פרק כ"ב הל' ט' ; הלכות שלוחין ושותפין פרק ג', הל' ז'.

בבא בתרא קמח. תוס' ד"ה שנים.

כתובות נב: רש"י ד"ה מתנת, אור זרוע בבא מציעא (סי' ק"פ).

ראב"ד (תמים דעים סי' ק"ס).

רש"י פסחים לא. ד"ה כי פליגי רש"י סנהדרין לא. ד"ה אותיות.

קצות החושן (סי' קכ"ו, ס"ק ט"ו).

משנה למלך הל' מכירה פרק ו' הל' ח' (ד"ה גרסינן).