שיעור כללי / תש"מ דף מס' 79

 

מסכת בבא בתרא, פרק חמישי (עו:)

 

בענין הגבהה (הרב ליכטנשטיין)

 

א) קדושין כה: "דרש רב... זמורות" ; תוס' ד"ה אי נמי ;רמב"ן (ד"ה אי נמי) ; רשב"א (שם)
(בעיקר וי"מ... וצ"ע).

 

ב) בבא קמא כט: "איתמר מפקיר נזקיו... ומדר"א אמר חייב ר' יוחנן אמר פטור", תוד"ה אלא
[ תלמיד ר"ת על ב"ק ד"ה כשהפכה ] ; חידושי הראב"ד ד"ה אמר [ רשב"א ד"ה היא ] ; הגהות
אשר"י (סי' ה' ד"ה אבל) ; עירובין עט: "אמר ר' יהודה... טפח" ; רמב"ם פרק א' מהל' עירובין הל'
י"ז ובמגיד משנה (שם).

 

ג) חולין קמא: "לוי בר סימון... בסודר" ; ריטב"א (על אתר) ; תוס' ד"ה והני מילי (ב"ק צח.)
קצות החושן סימן רע"ג ס"ק ד'.

 

ד) בבא מציעא ט. "ת"ש אחד רכוב... כדרך שבני אדם קונים" ; תוד"ה הואיל.

 

ה) כתובות לא. "גופא א"ר אבין... כארבעה על ארבעה" ; רש"י ד"ה כגון, וד"ה כרבא ; תוס'
ד"ה רב אשי (עד "כדפרשית לעיל").

 

ו) רמב"ן קידושין כה: "והא דתנן... בספינה" ; "ספר מקח וממכר" (שער י"ג, סע' צ"ח - ק"א)
"אבל ההגבהה...כ"ש שקנאה" ; יד רמה (פ"ה, סי' כ"ו) "והגבהה קונה בכל מקום... ממאן אגר"
רמב"ם פרק ג' מהל' מכירה הל' א'.