שיעור כללי / תש"מ דף מס' 78

 

מסכת בבא בתרא, פרק חמישי (עה:)

 

בענין קנין משיכה (שיעור פתיחה) (הרב ליכטנשטיין)

 

א) בבא מציעא מז: "אמר ר"י דבר תורה... שמה מינה למשיכה" ; ריטב"א (אף בשטמ"ק)
"וקשה לי... ביהודה" ; שם מח. "א"ר קרא ומתניתא... ש"מ" ; תוד"ה בלן ; רמב"ן ד"ה והא בעי,
מרדכי ש"א - ש"ב "ה"ג איך יקנה מציאה".

ב) עבודה זרה עא. "אמר אמימר... דנקיטא להו" ; תוד"ה פרדשני (בסופו).

 

ג) רמב"ן קידושין כה: סוף ד"ה מתניתין "והא דתנן... לפיכך שנו כאן משיכה".

 

ד) רמב"ם פרק ג' מהל' מכירה הל' א' ; פרק ג' מהל' זכיה הל' א'.

 

ה) בכורות יג. "אמר ר"י ב"ר נחמני... אף עובד כוכבים נמי בחדא" ; תוד"ה מ"ד.