דף מקורות, תש"מ דף מס' 77

 

מסכת בבא בתרא, פרק חמישי (עה:)

 

בענין אותיות נקנות במסירה (2) (הרב ליכטנשטיין)

 

ב) דרכי הקנאת שטרות

 

1) מסירה וכתיבה

 

א) בבא בתרא עה: -עז: "לימא כהני תנאי... עד תווך" ; תוס' ד"ה רבי נתן, אי כרבי ; רמב"ן
ד"ה והא דאמרינן ; [ רבינו יונה ד"ה אותיות ; רשב"א ד"ה הא דאמרינן ] ; תוס' ד"ה אמר רב פפא
; [ קדושין מז: תוס' ד"ה דכ"ע ; ר' יונה כאן ד"ה אמר רב פפא ] ; רשב"א ד"ה אמר ליה, "ונראה
לי... כנ"ל" ; [ ריטב"א ד"ה וש"מ ] ; תוס' ד"ה אמר אמימר ; רמב"ן ד"ה הכי גרסינן ; רמב"ם פ"ו
הל' מכירה הל' י ; [אור זרוע סנהדרין סי' סט -ע ד"ה ההיא וד"ה ופי' ] ; בעל המאור על אתר ; יד
רמה סי' כח ; בבא קמא מט: "בעי מיניה... ולצור" ; [ש"ך סי' סו,ס"ק כב ; קצות החושן סי' סו,
ס"ק ח].

 

ב) סנהדרין לא. "ההיא איתתא... לא אמרינן" ; רש"י ד"ה אותיות ; יד רמה ד"ה ההיא ; [
רמב"ם פרק ט' הל' נחלות הל' ט' - י' ובראב"ד שם ; רבינו יונה על אתר ד"ה כמאן עד "מהימנא" ].

 

ג) בבא בתרא קסח: "ת"ר הרי שבא... קיימת" שם קסט: "רשב"ג... במסירה" ; ר"י מיגש ד"ה
רבן ; יד רמה סי' צב ; (רמב"ן קסח: ד"ה רבן) ; שם סי' כג.

 

(ד) בה"ג קג: (מדפי הספר בהוצאת טרויב) "אמר רב פפא... ועדי מסירה כרתי" ; שם קיא:
והלכתא... כרתי" ; ספר מקח וממכר שם ; האי גאון שער יג (כט. מדפי הספר) סעיפים לא - לג
ספר המכריע להרי"ד סי' כא "ובה"ג כתב... השיטות" (השליש האחרון) ; בעל העיטור מאמר ששי
(כה. בסוף העמוד) "והא דתניא... מאי דסבירא לן" (ישועות ישראל סו, א).

 

ה) עז. תוד"ה אותיות ; ר' יונה ד"ה א"ל רב אשי (עד "ומשתעבדים בשטרות") ; רשב"א ד"ה
אמר [ריטב"א ד"ה מ"ט ; בבא קמא פט. "ותזבין... יורש מוחל"].

 

ו) ריטב"א עו. ד"ה וחכמים ; [נמוקי יוסף לט. באלפס, "וכתב הרשב"א... "] ; [סמ"ע סי' סו
ס"ק טו, וש"ך ס"ק יד ; ביאורי הגר"א שם ס"ק יז ].

 

(ז) תרומת הדשן סי' שלא ; ש"ך סי' סו סע' י' נתיבות המשפט סי' סו סעיף ט).