שיעור כללי / תש"מ דף מס' 76

 

מסכת בבא בתרא, פרק שלישי (נז.)

 

בענין חזקת תשמישין (הרב עמיטל)

 

בבא בתרא ו. "אמר ר"נ אחזיק להורדי... לאלתר הוי חזקה".

רש"י ותוס' (שם) בעה"מ ומלחמות, נמוקי יוסף.

ר' יונה ד"ה והא דאמת

רשב"א ד"ה יש מפרשין

רא"ש (סי' י"ב).

כב: "רב יוסף הווה ליה... " תוד"ה והא אחזיקו ; תוס' רי"ד ד"ה ואם

מא. משנה ורשב"ם גמ' "רב ענן... כוותייהו".

נז. משנה ורשב"ם.

נח: משנה ורשב"ם.

נט. משנה ורשב"ם ; הרמב"ן ד"ה הא דתנן בא"ד "והוא יודע... ".

נט: "ת"ר מעשה... ".

רמב"ם פרק י"א מהל' שכנים הל' ד' ; פרק ח' הל' ג'.

שו"ע חושן משפט סי' קנ"ג סעיף ט"ז.

נתיבות ס"ק י"ג, קצות החושן ס"ק ג'.

סי' קנה סעיף ל"ה, קצות החושן ס"ק ט"ז.