כולל חבורות / תשמ"ז דף מס' 75

 

מסכת בבא בתרא, פרק שלישי (נו:)

 

בענין הכחשה בבדיקות בממון (הרב ליכטנשטיין)

 

א) סנהדרין ל: "אמר רב יהודה עדות... וצירף עדותן" ובר"ח ; חי' הר"ן ; יד רמה על אתר.

 

ב) בבא בתרא נו: "אמר רב יהודה אחד... דאינשי" ובראשונים על אתר - בעיקר ר' יונה,
ריטב"א ויד רמה.

 

ג) רמב"ם פ"ב הל' עדות הל' א' - ג' ; פ"ג הל' א' - ג' ; פט"ו הל' טוען ונטען הל' ב' ; ראב"ן
סי' מג.

 

ד) תשובות ופסקים להראב"ד (הוצ' הרב קאפח) עמוד קה - קז ("וכן התשובה... אצל
בעליהן") ; קיג, קטז - קיז, קכ, קכב - קכד.

 

ה) שו"ע חושן משפט סי' ל ס"ב ובש"ך ס"ק ו (נ.ב צ"ל ראב"ן במקום רמב"ן) ; (נתיבות
המשפט ס"ק ב).