כולל חבורות / תשמ"ז דף מס' 74

 

מסכת בבא בתרא, פרק שלישי (נב: - נד:)

 

בענין פרטי קנין חזקה (הרב ליכטנשטיין)

 

 

א) סוגיא וראשונים על אתר.

 

ב) אמירה לך חזק וקני :

בבא קמא נא: "המוכר בור... משוך וקני" ; בבא מציעא ט: "בעי ר' אלעזר... רקני כלים שעליה
מהו" ; רמב"ם פ"א הל' מכירה הל' ח' - ט' ; פ"ב הל ז' - ח' ובראב"ד ומ"מ שם ; שם פ"ג ה"ט)

ג) אפסר :

קדושין כז. "יפה כח חזקה... חד הוא" ובתוס' ד"ה עשר ; בבא בתרא סז. "מכר לו חולסית... קמ"ל"
, ובריטב"א ומאירי שם ; ירושלמי קדושין פ"א ה"ד (מיד אחרי המשנה) "רב הונא... בלבד".

ד) אכילת פירות :

נז. ובראשונים (בעיקר יד רמה סי' רנז), שם ק. "ורבים במאי... נקנה בהילוך" [ ובריטב"א שם ]
ירושלמי קידושין פ"א ה"ה "ולא כרבי ליעזר... וגו'".

ה) חזקה בשאלה ושכירות :

נתיבות המשפט סי' קצב ס"ק ו' ; קצות החושן סי' קנג ס"ק ג' וסי' קפט ס"ק א ; [ בבא בתרא פז.
"ואם היה מחובר ... מה שעליה" ובתוס' ד"ה לך, ורמב"ן וריטב"א שם.

רמב"ם פ"ג הל' מכירה הל' יז - יח ].

ו) שנים שהחזיקו :

תוספתא פ"ב ה"ה ; רמב"ן נג. ד"ה שתי "תשלום התוספתא... וכו' ; בבא מציעא ח. "זאת אומרת...
ש"מ".