כולל חבורות / תשמ"ז דף מס' 73

 

מסכת בבא בתרא, פרק שלישי (מט:)

 

בענין נחת רוח עשיתי לבעלי (הרב ליכטנשטיין)

 

מקורות היסוד הקשורים לסוגייתינו, הן לגבי עצם דין טענת נרע"ל - גיטין נה: ונח. - נח: ; כתובות
צד. - והן לגבי הגדרת ג' שדות ומועד ביטול המכר - כתובות פא. וברש"י ; תוס' ד"ה מגרשה ;
יבמות סו. "איתמר המכנסת... מיד הלקוחות" ; תוס' ד"ה הבעל מוציא ; גיטין מא. "איתמר...
דימין", ובתוס' ד"ה אשה ; ירושלמי שביעית פ"י ה"א "המשעבד שדה לאשתו... אלא מזו", צויינו
וצוטטו, על ידי הראשונים בסוגיתנו על אתר, בעיקר הרמב"ן, רבינו יונה והריטב"א.

ברם בנוסף יש לציין:

 

א) בענין נחת רוח עשיתי לבעלים :

רשב"א גיטין נח. ד"ה אמר רבין ; ריטב"א שם ד"ה הא.

 

ב) בענין ג' שדות ומועד ביטול המכר :

רי"ף גיטין (כב. באלפס) "ירושלמי בפרק... אינן מכורין" ובראב"ד ורמב"ן בספר הזכות שם ; רי"ף
יבמות (כב. באלפס) "והאי מכרו... מעשה" ובבעל המאור וברמב"ן (וראב"ד, ספר הזכות) שם ;
(רשב"א גיטין מא. ונח:).

ג) בענין אפותיקי מפורש :

בבא מציעא טו. "גופא אמר שמואל... אלא מזו" ; בעל המאור (ז: באלפס) "אלא ודאי מחוורתא...
לכולה ארעא"

ד) בענין נכסי צאן ברזל :

גיטין מד:, "בעי ר' ירמיה בן בבל... תיקו" וברמב"ן שם.

ה) רמב"ם פ"ל הל' מכירה הל' ג - ו ; פכ"ב הל' אישות הל' טו - יט ובראב"ד שם ; פי"א הל'
מלוה ולוה הל' ג' - ד'.