כולל חבורות / תשמ"ז דף מס' 72

 

מסכת בבא בתרא, פרק שלישי (מח.)

 

בענין מעושה (הרב ליכטנשטיין)

 

א) גיטין פח: המשנה הראשונה והגמ' עליה ; ירושלמי שם ; תוס' ד"ה ובעובדי ; (מרדכי סי'
תנ ; רא"ש פ"ט סי י' ; רשב"א ד"ה מתני').

 

ב) בבא בתרא מח. "מותיב רב יהודה... העלה" ; תוס' ד"ה גט, דבר [ אילימא ] ; [ ר' יונה
רשב"א על אתר ].

 

ג) רמב"ם פרק ב' הל' גירושין הל' ב'.

 

ד) ערכין פא. בסוף הפרק ; הרי"ף על גיטין (טז: באלפס) ; רמב"ם הל' גירושין פ"א הל' יט - כ
; רשב"א גיטין לד. ד"ה ולענין מסירת מודעה ; ר"ן על הרי"ף שם ; יד רמה בבא בתרא פ"ג סי' קפה
"ואי הדר בטליה למודעא... וכן הלכתא".

 

ה) כתובות פד. "וחלו שכיפין... להו שבקינן להו" תוס' ד"ה יוצא ; רמב"ם פכ"ה הל' אישות
הל' יא - יב וכס"מ שם ; שם סג: תוס' ד"ה אבל ; ספר הישר לר"ת חלק התשובות סי' כד (העיקר
עד "לפי פי' רבינו שלמה המורדת").

 

ו) טור ושו"ע סי' קלד.