כולל חבורות / תשמ"ז דף מס' 71

 

מסכת בבא בתרא, פרק שלישי (מג.)

 

בענין סילוק (הרב ליכטנשטיין)

 

א) הסוגיא מג. ; רבינו יונה ד"ה ומעידים ; יד רמה סי קלא ; רמב"ן ד"ה דכתב ; רשב"א ד"ה הכא ;
ר"י מיגש ד"ה אמאי (עד "קנו מידו מאי").

 

ב) כתובות פג. "הכותב... קיים " ; "תני רבי חייא... לי" ; תוס' ד"ה קנו ; רשב"א ד"ה ואמר
ריטב"א ד"ה גמרא "האומר לחבירו... שזכה יותר" ; ד"ה מגופה.

 

ג) כתובות צה. "מי שהיה... מידה" תוס' ד"ה הכא ; שטמ"ק שם.

 

ד) רי"ף כתובות (מא: באלפס) "איבעיא... בעומד", ובראב"ד (ספר הזכות) שם ; רא"ש סי' א'
( עד "בין בעומד").

 

ה) רמב"ם פרק כג הל' אישות הל' א - ב ; מל"מ שם ד"ה והנה בדין, ומיהו אפשר.

 

ו) כריתות כד. "אמר ר"ל... אוכל בתרומה".

 

ז) טור אה"ע סי צה "כתב הרמב"ם... הרא"ש ז"ל" ובב"י וב"ח שם ; שו"ע אה"ע סי' צב ס"א
ובט"ז ס"ק ב'.

[ בשלב זה לא נעסוק בשאלה ביחס לאילו נכסים וזכויות (הבאים לאחר מכן דרבנן וכו') מועיל
סילוק ].