שיעור כללי / תשנ"ה דף מס' 70

 

מסכת בבא בתרא, פרק שלישי (מב:)

 

בענין הגדרת נגיעה בעדות (הרב ליכטנשטיין)

 

מב:, "ומעידין... דלשמיעה קאי: ובתד"ה מפני; רשב"א ד"ה הא דאקשינן.   א.
גיטין טו., המשנה; טו:, "אלא אמר רב אשי... בתקנת חכמים", ובתד"ה אני.   ב.
מד:, "גופא... ולא ישלם", ובר"י מיגש ד"ה לא ניחא; [ובמקביל לעיל מג., בר"י מיגש, ד"ה
ומעידין]; סמ"ע לז: א, ש"ך לז: א, קצוה"ח לז: א, נתה"מ לז: א].
  ג.
רמב"ם פט"ו מהל' עדות הל' א-ג; פט"ז הל' ד', "ודברים אלו... בדיינים".   ד.
ב"ב מה., תד"ה מאי; שו"ע חו"מ לז: י [ובקצוה"ח ס"ק ה].   ה.
שו"ת מהרי"ט חלק חו"מ סי' פ'; שו"ע חו"מ לז: ט ובש"ך ס"ק י' ובקצוה"ח ס"ק ד'.   ו.
רמב"ם פי"ב הל' טוען ונטען הל' ב'; פט"ו הל' עדות הל' ה'.   ז.