שיעור כללי / תשנ"ה דף מס' 69

 

מסכת בבא בתרא, פרק שלישי

 

בענין שיעבודא דאורייתא (הרב עמיטל)

 

להלן קעה:, גמ' "אמר עולא..." עד קעו., "דלית ליה קלא".

הרי"ף שם; שם תוד"ה דבר תורה; שם חי' הרשב"א.

יד רמ"ה שם סי' קמ"ד וסי' קמ"ח, ד"ה ומיהו.

מאירי שם עמוד 508 סוף עמודה א', בא"ד וטעם האומר.

שו"ת הרשב"א, ח"ג סי' נ"ו.

קדושין יג:, גמ' "הדר יתבו וקאמרו...", שם תוד"ה אמר רב פפא.

שם, רמב"ן ד"ה והא דפסק עד "ור"ח ז"ל כתב".

שם, ריטב"א ד"ה והוא שהפרישה מחיים, בסוף הקטע, "והוי יודע דמאן דס"ל...", ושם ד"ה ורבי
יוחנן.

שם, רשב"א ד"ה מלוה הכתובה בתורה, ותמיה לי.

כתובות פו., גמ' "אמר ליה רב כהנא", שם תוד"ה לאשה ותוד"ה אמר.

ב"מ ד:, תוד"ה אין נשבעין.

רמב"ם הל' מלוה ולוה פי"א הל' ד'.

שם הל' שבועות, פ"ח הי"ג והי"ד.

רש"י ב"מ סז:, ד"ה אין בע"ח.

שו"ע חו"מ סי' קד סי"ג; סמ"ע ס"ק לא וש"ך ס"ק יז.