שיעור כללי / תשנ"ה דף מס' 68

 

מסכת בבא בתרא, פרק שלישי (מא.)

 

בענין כוונה ודעת בקניין (הרב ליכטנשטיין)

 

יבמות נב:, "תניא אידך החולץ... שלגר אחר הוא דקני".   א.
ב"ב מא., "רב ענן... לא הוה ידע", וברשב"א, ד"ה הדר, "עוד יש מקשים... קודם שחזר
בו".
  ב.
ב"מ ט:, המשנה וברש"י שם; "אור זרוע" שם, סי כד-כה, "היה רוכב... נב"ה", בעיקר,
ד"ה הא למדת.
  ג.
ב"ב נג., "שתי שדות ומצר... אף אותה לא קנה"; נג:, שני בתים... אף פנימי לא קנה";
"יד רמ"ה", סי' רכ"ד (בעיקר עד "דחד טעמא נינהו כדברירנא");
  ד.

נד., "ההיא איתתא... כדמחזקי אינשי";

["יד רמ"ה", סי' רל"ג].

רמב"ם, פ"ב הל' זכייה ומתנה הל' יב-יג; שו"ע חו"מ ער"ה: כה-כו, ובקצוה"ח ס"ק ג-ד.   ה.
למען הקבלה, יידון גם בקיצור עניין קנין קטן:   ו.
גיטין נט:, "מציאת חש"ו... גמור"; סא., "מציאת... בדיינין"   1)
סוכה מו:, "לא ליקני... שאינו שלו", וברש"י ד"ה מקנא קני.   2)
גיטין לט., תוד"ה קטנים.   3)
שו"ע חו"מ רמג: טו, ובש"ך ס"ק ו'.   4)