שיעור כללי / תש"מ דף מס' 67

 

מסכת בבא בתרא, פרק שלישי (מא.)

 

בענין דעת קונה בקנינים (הרב ליכטנשטיין)

 

בבא בתרא מא. "רב ענן... לא הוה ידע" .

יבמות נב: "תנא אידך... הילכתא נמי מהני".

רשב"א (ב"ב מא.) ד"ה הדר, בא"ד "עוד יש מקשים... מקנה" ; יד רמה (סי' קטו).

בבא בתרא נג. "א"ר יוחנן שתי שדות... אף הפנימי לא קנה", יד רמה (סי' רכד).

ביצה לט. "אתמר מילא... דשותפי הוא" ;שם לט: "אלא דכולי עלמא... לא קנה", וברש"י ד"ה
במגביה.

בבא מציעא ט: המשנה וברש"י שם ובאור זרוע (כ"ד - כ"ה) "היה רוכב... גביה".

גיטין כ: "בעי רמי בר חמא... דידע לאקנויי" ; רשב"א (ד"ה "קשיא ליה... מקנה").