שיעור כללי / תשנ"ה דף מס' 66

 

מסכת בבא בתרא, פרק שלישי (לט:)

 

בענין דעת המתחייב (הרב עמיטל)

 

לט: תוד"ה מחאה, שם עליות דרבנו יונה, חי' הרשב"א שם, חי' הר"ן שם, נמו"י.

שו"ע חו"מ קמ"ו, ה; וקצוה"ח ס"ק ג.

כתובות כ. תוד"ה ורבי יוחנן, בא"ד והקשה הר' שמואל.

יבמות לא., רי"ף שם ט. בדפי הרי"ף, בעה"מ שם.

חי' הרמב"ן שם ד"ה ורחמנא, בא"ד איכא למימר כאן אין זה עושה מעשה שטר.

השגות הרמב"ן על ס' המצוות סוף השגה על שורש שני.

גיטין עא. רש"י ד"ה ולא מפי כתבם.

להלן עז. שני שטרות וכו', תוד"ה חוזר.

שם, נמו"י, חי' הרמב"ן, הרשב"א, הר"ן.

סנהדרין כט: והלכתא דהודה בקרקע.

שם, חי' הר"ן ד"ה מטלטל.

רמב"ם טו"נ ז', ג; שו"ע חו"מ ל"ט, ח; וקצות ס"ק ד'.

הגהות מרדכי סוף קידושין תקס"ט ותק"ע.

שו"ע אה"ע מ"ב בהגה סוף סעיף ד ובחלקת מחוקק שם ס"ק י.

תשובות הריב"ש שפ"ב (ע' קיב עמודה א' בא"ד ועוד יש לדון).

שו"ע חו"מ מ"ו, ז הגה באמצע סעיף ויכולים להעיד.

שך שם, ס"ק י"ז.

אבני מילואים ל"ב, ס"ק ד.