שיעור כללי / תשנ"ה דף מס' 65

 

מסכת בבא בתרא, פרק שלישי (לט.)

 

בענין מילתא דמיתאמרא באפי תלתא לגבי לשון הרע ורכילות (הרב ליכטנשטיין)

 

א. ערכין ט"ו:, בסופו, "היכי דמי לישנא בישא... חברא אית ליה", וברש"י ותד"ה כל

מילתא; [שאילתות, שאילתא כח, ד"ה ברם].

ב. בבא בתרא לט., "אשכחניהו ר' יוסי... גילוי מילתא בעינן", וברשב"ם ובתד"ה לית בה
(שניהם); ר' יונה ד"ה ואמר רבא (יסודי).

רמב"ם פ"ז הל' דעות הל' ה' [וב"עבודת המלך" שם].   א.
בעניין מקור איסורי לשון הרע ורכילות:   ב.
ויקרא יט: טז, ובסוף דברי הרמב"ן; רמב"ם פ"ז הל' דעות הל' א-ב.   1)
שמות כג: א ובמכילתא; רמב"ם פכ"א הל' סנהדרין הל' ז'; "ספר המצוות", ל"ת
רפ"א.
  2)
דברים כד: ח-ט, ובספרי, רש"י, ורמב"ן על ט'; הרמב"ן בספר המצוות להרמב"ם,
רשימת מצות עשה שהשמיט הרמב"ם מצוה ז.
  3)
"חפץ חיים"   ג.
בעניין איסורי לשון הרע בכלל "פתיחה", בעיקר לאוין א-ג, עשין א.   1)
בעניין אופי תלתא כלל ב', וב"באר מים חיים", סעיפים א-ז.   2)