שיעור כללי / תשמ"ח דף מס' 64

 

מסכת בבא בתרא, פרק שלישי (לט.)

 

בענין כל מילתא דמתאמרא באפי תלתא וכו' לגבי לשון הרע ומחאה (הרב ליכטנשטיין)

 

א) לט. "אשכחינהו... גלוי מילתא בעינן" ובתוס' ; ריטב"א ד"ה לית ; (רשב"א ד"ה "לימא") ;
יד רמה סי' קמ"א ; מאירי ד"ה "זה שביארנו" ; רבינו יונה ד"ה ואמר (יסודי).

 

ב) ערכין טו: "היכי דמי לישנא בישא... אית ליה", וברש"י ד"ה "דמתאמרא" ; תוס' ד"ה כל.

 

ג) רמב"ם פרק ז' הל' דעות הל' א', ב', ה'.

 

ד) סנהדרין לא. "ומניין לכשיצא... רזיא" וברש"י שם ; רמב"ם פרק כ"ב הל' סנהדרין הל' ז'.

 

ה) חפץ חיים הלכות לשון הרע כלל ב' ; הלכות איסורי רכילות כלל ב' ; שם כלל ט'.