שיעור כללי / תשנ"ה דף מס' 63

 

מסכת בבא בתרא, פרק שלישי (לו:)

 

בענין אכילת פירות כראיה בחזקת ג' שנים וכמעשה קנין במכירה ומתנה (הרב עמיטל)

 

לעיל כט:, גמ' "א"ר אכלה כולה... משטחא בה פירי".

לעיל לה:, "אר"א אי דלי ליה וכו'"

שם אר"י "א"ר ישראל הבא..."

מב., משנה האומנים, פיהמ"ש שם בא"ד ואמרי בד"א וכו'

נב:, גמ' "בד"א וכו'" "אטו כל הני וכו'"

נג:, אמר רב דימי בר"י אר"א המצא פלטרין..." עד סוף נד. .

נג:, רבנו גרשום "המציע... קצת שימוש".

נז., "מ"ש רישא... אלא א"ר נחמן".

יד רמה פ"ג סי' רל"ג וסי' ו'.

נב:, תוד"ה נעל בא"ד ומה שפירש נמי.

עליות דרבנו יונה נב: ד"ה עניני חזקה

עליות ק., מובא בש"מ בד"ה ורבי אליעזר, בא"ד וי"ל.

רמב"ם הל' מכירה פ"א הל' ח', י', ט"ו, ט"ז, י"ז בהשגות ובמ"מ שם.

רמב"ם הל' זכיה ומתנה פ"ב הל' א-ד.

רמב"ם הל' טוען ונטען פי"ד ה"ה.

ספר המקח לרב האי גאון שער י"ג, בא"ד והשער ג' עד סוף עניני חזקה.

בה"ג על הגמ' נב:, "אטו כל הני".

בעל הניר על הגמ' הנ"ל (צילום כת"י).

שם, על הגמ' לו., "עבדםי יש להם חזקה".

רמב"ן קידושין כב:, ד"ה מתני'.

שם, רשב"א ד"ה ת"ר כיצד חזקה.

רשב"א ב"ק נב., ד"ה מהא דאמרינן.

ביאור הגר"א חו"מ סי' קצב אות י'.