שיעור כללי / תשנ"ה דף מס' 62

 

מסכת בבא בתרא, פרק שלישי (לו:)

 

בענין חזקה בחלק כחזקה בכל, בחזקת ג' שנים ובקנין חזקה (הרב ליכטנשטיין)

 

כט:, "אכלה כולה... בה פירי".   א.
לו:, "אמר אביי מדרבי ישמעאל... באזוזי"; רבינו יונה ד"ה והוא; רמב"ם פי"ב הל' טוען
ונטען הל' טז., יט-כ, ובראב"ד שם; [רשב"א, לו:, ד"ה והוא].
  ב.
רמב"ם פ"א הל' מכירה הל' טו-טז; פי"ב הל' טוען ונטען הל' יג; שו"ע חו"מ קצב: ח, י
וב"באורי הגר"א" שם.
  ג.
ירושלמי ב"ב, פ"ג ה"א, עד "משכוכית קנה".   ד.
תוס' רי"ד ב"ב לו:, ד"ה והכא.   ה.
ב"ב נד., "איתמר שדה המסויימת.. והדר"; [נג., "שתי שדות... תיקו", וברשב"ם, ד"ה
אותה].
  ו.
קדושין כז., "יפה כח חזקה... חד הוא", ובתד"ה עשר.   ז.
ב"ב סז., מאירי, ד"ה כבר ביארנו, "וכן כל כיוצא... דארעא".   ח.