שיעור כללי / תשנ"ה דף מס' 61

 

מסכת בבא בתרא, פרק שלישי (לו.)

 

בענין מיגו מממון לממון

 

גמ' לעיל לג:, רב בר שרשום.

שם עליות דרבנו יונה ד"ה כי אמינא.

גמ' לו., הנהו עיזי דאכלו חושלא.

עליות דרבנו יונה לעיל לב:, ד"ה אמר רבא מה לי לשקר בא"ד הא דתנן זה אומר כולה שלי... עד
לתבוע יותר.

ב"מ קטז., גמ' "ההוא גברא דחבלסכינא דאשכבתא"; נימוקי יוסף ריש פרק שנים אוחזין ד"ה וזה
נוטל רביע.

מרדכי ריש מסכת ב"מ סי' רטז.

הגהות מרדכי שם ריש שנים אוחזין, עד וריצב"א תירץ; שם בעמודה השניה ד"ה פנים בטוען
עבור מלוה ישנה, עדשיש עדים ואי"נ מיגו.

בעל המאור ומלחמות פ"ק דב"מ ד"ה חיישינן שמא מלוה ישנה (דף ד. מדפי הרי"ף).

רא"ש פ"ב דכתובות סי' יג בא"ד (דף כ.) א"ר נחמן.

ש"ך חו"מ סי' קנ ס"ק ג', עד קטע ד"ה ועוד יהי' דעת הר' יונה.