שיעור כללי / תשמ"ח דף מס' 60

 

מסכת בבא בתרא, פרק שלישי (לו.)

 

בענין שבועה לגובה במיגו ובידו משכון (הרב ליכטנשטיין)

 

(הנושא מהווה מעין צומת בה מצטלבים כמה נושאים שכבר נידונו, והשיעור יתייחס אליהם
במידה. הרקע לשיעור כבר קיים, אם כן, לציבור הלומד את חזקת הבתים.

א) לו. "הנהי עיזי... לקוחות הן בידי".

 

ב) שבועות מה: "אמר רב נחמן אמר שמואל לא שנו... בשטרא" ; ר"י מיגש "איתמר נמי... כי
היכי דמיפטר ממון במיגו".

 

ג) בבא מציעא קטז. "ההוא גברא... ולא מושלי" ; רי"ף שם (ע. באלפס) "ההוא גברא...
ונוטל".

 

ד) רמב"ן שבועות מה: "ויש לתמוה... מורה צדק" ; רמב"ן בבא בתרא לג. ד"ה אמור
"ותמהני... מכל חטא ושגיאה" ; ר' יונה שם (סוף עמ' קמח) "ואי קשיא לך... דברשות בעלים הוא"
; שם (עמ' קנא) "עלה בידינו... עד כדי דמיהן" ; (רשב"א בבא בתרא מו. "כתב הרב אלפסי... מורי
ז"ל" ; ריטב"א בבא בתרא לו. ד"ה יכול).

 

ה) רמב"ם פרק יג הל' מלוה ולוה הל' ג ובמגיד משנה [ ובמשנה למלך ] ; פרק י הל' טוען
ונטען הל' ג.