שיעור כללי / תשנ"ה דף מס' 59

 

מסכת בבא בתרא, פרק שלישי (לו.)

 

בענין מיגו לפטור משבועה לתופס משכון (הרב ליכטנשטיין)

 

ב"ב לו., "הנהו עיזי... משלמי"; "יד רמה" סי' ע"ז. [ולהלן סי' קס"ה (בסופו), "וש"מ... וכן
הלכתא"]; ריטב"א ד"ה יכול לטעון; רמב"ם פ"י הל' טוען ונטען הל' ג'; פי"ג הל' מלוה
ולוה הל' ג' וב"מגיד משנה" [ו"משנה למלך] שם.
  א.
בענין מיגו לאיפטורי משבועה בכלל שבועות מה:, "אמר רב לא שנו... להחזיר לו
בעדים"; ר"י מיגש שם, ד"ה איתמר נמי (בעיקר עד "כי היכי דמפטר ממון ממיגו";
רמב"ם הנ"ל ופ"ב הל' שכירות הל' ח'; שו"ע חו"מ רצו: א, ובש"ך ס"ק א', סמ"ע ס"ק א',
וט"ז.
  ב.
מיגו דהעזה לאיפטורי משבועה רבינו יונה קכח:, ד"ה וא"ת כיון, "וכן הא דאמרינן... לא
אמרינן"; ריטב"א (המצויין באות ח').
  ג.
תופס משכון בנוטל או מחזיק רמב"ן שבועות מו., "ויש לתמוה... עד שיבא מורה צדק",
וב"מלחמות ה'" בשבועות שם (כז. באלפס); סיכום דברי הרמב"ן והחולקים עליו, בר"ן
שם, "תניא הנותן... נאמן בשבועה"; [רשב"א ב"ב מו., "כתב הרב אלפסי... מורי ז"ל"].
  ד.
לעיל לג., רבינו יונה, ד"ה כי אמינא (עמ' קמח-קנ), וד"ה עלה בידינן (עמ' קנב) [ריטב"א
ד"ה דמיגו].
  ה.