שיעור כללי / תשמ"ח דף מס' 58

 

מסכת בבא בתרא, פרק שלישי (לו.)

 

בענין מעשה חזקת שלש שנים (הרב ליכטנשטיין)

 

 

א) לו. "האי מאן דאחזיק... ולא מחזקינן בהו" ; י. "ר' ישמעאל... דקל נערה איכא בינייהו".

 

ב) ירושלמי פ"ג ה"ג "רב אמר עיקר חזקה... אלא הכנסת פירות".

 

ג) רמב"ם פרק יב הל' טוען ונטען הל' ט - יג והל' טו ; רמב"ן לו. ד"ה "הכי גרסינן" (עד "ואינו
נכון") ; [ ריטב"א ד"ה "אפיק כורא" ].

 

ד) כח. רש"י ד"ה "בית השלחין" ; תוס' ד"ה שלשה ; יד רמה סי' עב - עג.

 

ה) ירושלמי פרק ג הלכה ב ; רמב"ן ד"ה "פירא רבא" [ וד"ה הא, מאי בינייהו ] ; שם ד"ה
"מאי בינייהו דקל" "ואיכא למידק אשמעתין... שפירשנו".

 

ו) רשב"א לו: ד"ה הא דאמר ; [ כח. ד"ה "שדה", ו"רוב" ].