שיעור כללי / תש"מ דף מס' 57

 

מסכת בבא בתרא, פרק שלישי (לו.)

 

בענין נשבע ונוטל במשכון (הרב ליכטנשטיין)

 

א) בבא בתרא לו. "הנהו עיזי... משלמי" ; בבא מציעא קטז. "ההוא גברא... ולא משלי" ; רי"ף
שם "ההוא גברא... נשבע ונוטל" ; יד רמה (סימן ע"ז) ; ריטב"א (בבא בתרא) ד"ה יכול.

 

ב) [ משפטי שבועות לרב האי גאון ח"ב שער ט"ז ] ר"י מיגש שבועות מה: ד"ה איתמר (עד
מיפטר ממון במיגו) רמב"ן שם "ויש לתמוה... מו"צ". רמב"ם פרק י"ג מהל' מלוה ולוה הלכה ו' ;
פ"י ה"ג ; פרק ד' מהל' גזלה ואבדה הל' י"א ; בעל העיטור פקדון "וכן כתב רבינו אפרים... בע"ה"
(סח:).

 

ג) בבא בתרא לב: "רבא בר שרשום... בהדייהו" ; רמב"ן "ותמהני... ושגיאה" ; רבינו יונה
"ואי קשיא לן... בעליו הוא" (בעיקר "ברם... בתורת משכון" - עמ' קמ"ה - ק"נ) "ומ"ט... דמיהן".

רמב"ם פרק י"ד מהל' טוען ונטען הל' ט', ובראב"ד ובמגיד משנה.

 

[ ד) שבועות מו. "שלחו ליה... דכיר" ; בעל המאור שם ד"ה ומינה ומעני ראב"ד בכתוב שם רמב"ן
במלחמות ; ר"ן (כז. באלפס) "ומכאן קשה... נאמן בשבועה" (מסכם) ; רשב"א ד"ה מיתיבי "עוד יש
מקשים... בלא שבועה" ].

 

ה) רמב"ם פרק י"ט מהל' טוען ונטען הל' ה', ראב"ד (שם) ; פרק ב' מהל' שכירות הל' י"ב,
ובראב"ד ;

[ו) ספר התרומות שער מ"ט חלק ב' סימן א' (מסכם) (הירושלמי המצוטט נמצא בשבועות פרק ו'
הל' ח').

שו"ע חושן משפט סימן ע"ב סעיף י"ז (עד "בנקיטת חפץ"), ובש"ך ס"ק ס"ט - ע' ; ובקצות
החושן ס"ק כ"א].