שיעור כללי / תשנ"ה דף מס' 56.3

 

מסכת בבא בתרא, פרק שלישי (לה.)

 

בענין מחלוקת סומכוס וחכמים לגבי חלוקת ממון המוטל בספק (הרב ליכטנשטיין)

 

ב"מ ק., "המחליף... לקמן", ובתוד"ה הא מני (עד "כיון דטעין ברי"9.   א.
ב"ק מו., "שור שנגח... עליו הראיה" [ובתד"ה שור].   ב.

[ג. שם לה., "שור שהיה רודף... תרי מילי נינהו"], ובתד"ה זאת [וביתר הרחבה, ב"תלמיד
ר"ת" ב"שיטת קדמונים" שם, ד"ה אמר סומכוס].

ד. ב"מ צז., "השואל את הפרה... עסק שבועה ביניהן"; שם צח:, "זה אומר... חולקין"; צז:,
תד"ה לימא [וביתר הרחבה, בתוס' הרא"ש שם, ד"ה לימא].

ב"מ ב., תד"ה ויחלוקו.   א.

[ו. שם ו., "ובעי ר' זירא... לאו כלום היא", ובתוס' רבינו פרץ, ד"ה ואפילו].

ז. ב"ב לה., "ומאי שנא... לא דמר", ובתד"ה ומאי, "אור זרוע", ב"ק, סי' רי"ד-רט"ו; תלמיד
ר"ת שם, מו., ד"ה ובשערים.

ח. רמב"ם פ"ט הל' נזקי ממון הל' ב-ג, ט; פ"כ הל' מכירה הל' י-יא, וב"מגיד משנ" וב"כסף
משנה" שם; שו"ע חו"מ רכג: א וב"באור הגר"א", ס"ק א.

"קונטרס הספיקות", כלל א', סעיפים א-ז.   ט.