שיעור כללי / תשמ"ח דף מס' 56.2

 

מסכת בבא בתרא, פרק שלישי (לה.)

 

בענין מחלוקת סומכוס וחכמים (הרב ליכטנשטיין)

 

 

א) סוגיא וראשונים על אתר.

 

ב) בבא מציעא ק. "המחליף... לקמן" ; תוס' ד"ה הא מני (עד "כיון דטעין ברי") [ ובמקביל
בבא קמא מו. תוס' ד"ה שור ] ; בבא קמא לה: "זאת אומרת... מילי נינהו".

 

ג) בבא מציעא צז: תוס' ד"ה לימא (יסודי).

 

ד) בבא מציעא ב. תוס' ד"ה ויחלוקו.

 

ה) בבא מציעא ב: "לימא מתניתין דלא כסומכוס... ואומר שלי הוא" ותוס' שם ; רמב"ן ד"ה
דררא ; רשב"א ד"ה דררא ; בבא קמא לה: תוס' ד"ה זאת ; יד רמה סי' סג.

 

ו) בבא בתרא סג. "פשיטא... מששה עשר" ; לה. תוס' ד"ה ומאי ; רמב"ם פרק כ' הל' מכירה
הל' י - יא ובמגיד משנה וכסף משנה שם ; פרק ט הל' נזקי ממון הל' ב - ג,ט ; שו"ע חושן משפט
סי' רכג סעיף א ובביאורי הגר"א ס"ק א'.