שיעור כללי / תש"מ דף מס' 56.1

 

מסכת בבא בתרא, פרק שלישי (לה.)

 

בענין מחלוקת סומכוס ורבנן בממון המוטל בספק (הרב ליכטנשטיין)

 

א) בבא קמא מו. "שור שנגח... עליו הראיה" ; שם לה. "שור שהיה רודף... וזה אומר לא כי" ;
בבא מציעא צז. המשנה, שם צח: "זה אומר... חולקין".

 

ב) בבא מציעא ק. "המחליף... לקמן"; תוד"ה הא מני (עד "כיון דטעין ברי") ; ר"ן ד"ה הא מני
או ריטב"א (החדשים) ד"ה כך הגירסא ; [ בבא קמא מו. תוד"ה שור, רשבא ד"ה זו, רא"ה
(בשטמ"ק) ].

 

ג) בבא בתרא לד: "זה אומר... לא דמר" ; תוס' ד"ה דררא ; יד רמה (סי' ס"ג) [הר' יהונתן
(בשטמ"ק)].

 

ד) ב"מ ב: 1) "לימא מתניתין... שלי הוא" ; תוד"ה התם ; [ תוס' רבינו פרץ ד"ה התם, תוס'
רא"ש ד"ה אי ; רשב"א ד"ה האי מאי ; ריטב"א ד"ה ואלא מאי].

2) רמב"ן ד"ה דררא ; רשב"א ד"ה דררא ; [ ריטב"א ד"ה אפילו תימא (הראשון) ] ;
תוס' הראש ד"ה אמר.

 

ה) ב"מ צז: "שמעת מיניה... משלם" ; תוד"ה לימא [תוס' רבינו פרץ ד"ה לימא] [שם קטז:
תוד"ה לימא].

 

ו) ב"מ ק: "זה אומר... כדרבא"; תוס' רבינו פרץ ד"ה זה.

 

ז) פסק הלכה - בבא בתרא לב. תוד"ה ומאי (אור זרוע בבא קמא סי' ריד - רטו עד ויפטר
מיפרשא) ; רי"ף ב"ק כ. באלפס "שור ...כרבים".

רמב"ם פ"כ מהל' מכירה הל' י - יא ובמ"מ ובמשנה למלך (שם) ; פרק ט' מהל' נזקי ממון
הל' ב' - ג' והל' ז' שו"ע חו"מ סי' רכ"ג ס"א, ובבאורי הגר"א (שם סק"א).