שיעור כללי / תש"מ דף מס' 55

 

מסכת בבא בתרא, פרק שלישי (לד:)

 

בענין ב' שטרות היוצאים ביום אחד (הרב עמיטל)

 

רשב"ם ותוס' ד"ה רב.

רמב"ן ורשב"א על אתר.

ספר הזכות לרמב"ן גיטין פרק המגרש (מובא בר"ן מז. באלפס) בא"ד "אבל זו קשה מן הראשונים".

שם בר"ן "ומה שכתב ז"ל שזו עצה עמוקה... ".

גיטין כב. "מאן חכמים... ".

גיטין יז. (סוף העמוד) איתמר.

שו"ע חו"מ סי' מ"ג ובש"ך סק"ב.