כולל חבורות / תשמ"ח דף מס' 54

 

מסכת בבא בתרא, פרק שלישי (לד:)

 

בענין כללי הלכות ממון המוטל בספק מציאותי (הרב ליכטנשטיין)

 

א) הסוגיא כאן, לד: - לה: ובתוס' ד"ה ההוא, רב הונא ; ר"י מיגש ; רמב"ן ד"ה זה ; ר' יונה
ד"ה ומ"ש מהא דתנן ; רשב"א ד"ה ומאי שנא.

 

ב) ב"מ ב. המשנה ; ג. "לימא מתני' דלא כרבי יוסי... מעיקרא" ; ב. תוס' ד"ה ויחלוקו ; רמב"ן
(עד סוף ד"ה וי"א) ; רשב"א ד"ה וזה, אי תנא, אפי' תימא רבי יוסי, האי מאי ; חי' הר"ן (ג.) ד"ה
אלא נמצא ; (מרדכי סי' רכא) ; שו"ת הרא"ש כלל קז ס"ז ד"ה עוד שאלוהו הרבה (בסופו) ; רמב"ם
פ"י הל' טוען ונטען הל' ו' ; שם פט"ו הל' ד - ה ; יד רמה סי' ס - סא.

 

ג) כל דאלים גבר: רא"ש סי' כב ; בבא מציעא ו. "את"ל תקפה... וכולהו רבנן" ; תוס' ד"ה
והא ; גיטין ס:.