שיעור כללי / תשמ"ח דף מס' 53

 

מסכת בבא בתרא, פרק שלישי (לד:)

 

בענין כל דאלים גבר (הרב עמיטל)

 

רא"ש סי' כ"ב.

נמוקי יוסף ד"ה כדא"ג.

בבא מציעא ו. תוס' ד"ה והא שם.

הג"א רא"ש סי' י"ב.

הגהות מרדכי סוף סי' תי"ט.

שטמ"ק בבא קמא קיז. ד"ה וזה לשון הראב"ד

שם ד"ה והרשב"א ז"ל.

רמב"ם הל' טוען ונטען פרק ט' הל' ד', ה', ז' - י"ב.

שו"ע חושן משפט סי' קל"ט סעיף א' ובש"ך ס"ק א', ובבאור הגר"א שם.

שם סימן קל"ח סעיף ס"ד.

שו"ע יורה דעה סימן שט"ו סעיף א' ובגר"א שם.

נמוקי יוסף (בבא מציעא ו.) ג. דברי הרי"ף ד"ה וכיוון דבעיין עד דברי הרי"ף ז"ל.

נמוקי יוסף שם עמוד ב' ד"ה "ובכל הני גווני" ; רמב"ן ד"ה "זה אומר של אבותי" בסוף הקטע
"ובכל הני דיני".

רמב"ן בבא מציעא ו. סוף ד"ה מדקאמרינן בא"ד "דאם תשאל"