שיעור כללי / תשנ"ה דף מס' 52

 

מסכת בבא בתרא, פרק שלישי (לד.)

 

בענין עד אחד לשבועה (הרב עמיטל)

 

שבועות מ. "מ"ט דכתיב לא יקום" וכו'.

ב"מ ד. תוד"ה הצד השוה.

חי' הר"י מיגש שבועות מ. ד"ה אר"נ בא"ד "ועוד כיון דאוקמא...".

רמב"ם הל' טוען ונטען פ"א ה"א; והל' עדות פ"ה הל' ב, ג.

ב"מ רא"ש פ"ק סי' ג, עד "ועוד מביאין ראיה".

שם, מלחמות, עד "אבל לא לפטור".

נמו"י שם עמוד א ברי"ף, בסוף העמוד שם הרנב"ר.

ר"ן על הרי"ף בשבועות כט בדפי הרי"ף ד"ה ומקשו בא"ד "עוד י"ל".

שם כו בדפי הרי"ף בא"ד "ואיכא למידק" עד "ושבועת שומרים נמי לא מוכחא".

רשב"א שבועות מה: ד"ה והר"י הלוי ז"ל בא"ד "והראיה שהביא הרב".

מכות ו. משנה ותוד"ה אמר רבי יוסי.

שם ריטב"א ד"ה אמר רבי יוסי.

טור ושו"ע חו"מ ריש סי' פז; שם סעי' ל.

טור חו"מ סי' לד אות ל"ח ובב"י שם "אבל אני מצאתי".

לד. תוד"ה הוי עד "ואומר ר"י".

שם רשב"א סוף ד"ה ולענין בשם הריב"ם.

שם רמב"ן ד"ה סבור בא"ד "ויש לפרשו".

שם תלמידי ר' יונה ד"ה לישתבע עד "והאי דינא".