שיעור כללי / תש"מ דף מס' 51

 

מסכת בבא בתרא, פרק שלישי (לד.)

 

בענין מיגו במחויב שבועה שאינו יכול לישבע (הרב עמיטל)

 

לד. תוד"ה הוי ; במקבילות ברמב"ן, ובר' יונה, ובר"ן פרק כל הנשבעים

שטמ"ק ד"ה על מה.

ש"ך (סי' ע"ה ס"ק מ').

רמב"ם פרק ד' מהל' טוען ונטען הלכה ח' - ט'.

מ"מ פ"א מהל' מלוה ולוה ה"ד ד"ה טען.

רא"ש בבא מציעא פרק א' (סי' י"ג) "ויש מקשים הבל".