שיעור כללי / תש"מ דף מס' 50

 

בבא בתרא, פרק שלישי (לד.)

 

יסודות מתוך שאינו יכול לישבע משלם (הרב ליכטנשטיין)

 

א) שבועות מז. "חזרה... חלה על שניהם".

 

ב) בבא מציעא צז."השואל... משאיל משלם" ; תוד"ה מתוך ;בבא מציעא ה. תוד"ה שכנגדו.

 

ג) שבועות מח. "וכן היתומין... כר"א עבד" ; שם מז. תוד"ה מתוך.

 

ד) שבועות מא. "מאי איכא... לא עבדינן".

 

ה) בבא קמא מו. תוד"ה דאפילו (עד "או קודם").

 

ו) רמב"ם פ"ד מהל' טוען ונטען הלכה ז' ; פ"ב מהל' שאלה ופקדון ה"ו ובראב"ד (שם)

 

ז) שו"ע חושן משפט סימן עה סעיפים יד, טו.