שיעור כללי / תשנ"ה דף מס' 49

 

מסכת בבא בתרא, פרק שלישי

 

בענין חיוב שבועה על ידי עד אחד בשטר (הרב עמיטל)

 

רמב"ם הל' מלוה ולוה פי"ד ה"י ובהשגות ובמ"מ שם.

רמב"ם פ"ד מהל' טו"נ ה"ח ובהשגות שם.

רמב"ם פי"א מהל' מלוה ולוה ה"א, ה"ג.

שם פט"ו הל' א, ב.

"תמים דעים" לראב"ד סי' מב.

ע., "בעי מינה ר"ע מר"ח המפקיד וכו'".

תשובות הרשב"א המיוחסות לרמב"ן סי' צ ד"ה ומה שכתב הרב וכו'.

שו"ע חו"מ סי' נא ס"ב ובסמ"ע ס"ק ד.

ש"ך ס"ק א בא"ד ולפי ענ"ד וכו'.

ריב"ש, תשובות סי' שצב ד"ה ומה שכתבת, בא"ד "אבל אם חטף מחברו... בראיה ברורה".

נתיבות המשפט סי' מו ס"ק ו.