שיעור כללי / תשנ"ה דף מס' 48

 

מסכת בבא בתרא, פרק שלישי (לג.)

 

בענין הבא ליפרע מנכסי יתומים (הרב ליכטנשטיין)

 

ערכין כב., "אמר רב יהודה אמר רבאסי... דלא ספקה"; שם (לקראת סוף העמוד), "אמר
רב נחמן מריש... לא מחזקינן", ובתד"ה רבא.
  א.
ב"ק קיב., "ת"ר והשיב... ולא בא", ובתד"ה אבל; חי' הראב"ד שם; [ר"י מיגש ורמ"ה,
הובאו ב"שיטה מקובצת" שם;] חי' הרשב"א שם (מסכם ומקיף); ערכין כב:, תד"ה אמר
רב אשי; ב"ב ה:, תד"ה ואפילו מיתמי.
  ב.
ב"ב לג., תד"ה אמור; רמב"ן, ד"ה לקוחה, "ולי נראה... מהימן בדין מיגו"; "יד רמה", סי'
נא (עד "דהא ליתיה למיגו כלל").
  ג.
רמב"ם פי"ב הל' מלוה ולוה הל' א-ז; שם פי"ד הל' א.   ד.

[ה. ב"ב קעד., "ההוא ערבא... כרב הונא בריה דרב יהושע"; רמב"ם פכ"ו הל' מלוה ולוה הל'
ו].

[ו. רבינו יונה ב"ב כט:, ד"ה ראיתי].