כולל חבורות / תשמ"ח דף מס' 47

 

מסכת בבא בתרא, פרק שלישי (לג.)

 

בענין נאמנות טענת לקוח למי שבראשית תפיסתו לא היה נאמן לכך

(הרב ליכטנשטיין)

 

א) הסוגיא על אתר, ותוד"ה אכבשיה, לקוחה ; ר" מיגש ; יד רמה סי' נא.

 

ב) המשנה מב. ; מו: "אריס... שויה" ; מז. "אמר רבי יוחנן אומן... כשאר כל אדם" תוס' ד"ה
ירד ; רמב"ם פי"ג הל' טוען ונטען הל' ו'

 

ג) מה. "אומן אין... בידי מהימן" מו. "מתיב רנב"י... תיובתא" ; תוס' ד"ה אי דאיכא ; רשב"א
לג. ד"ה ויש מפרשים ; מרדכי סי' תקמ"ב "כללא דמילתא... המקבל"

 

ד) לט: "וצריך למחות... כל ג' וג'" וברשב"ם ד"ה ה"ג ; תוס' ד"ה וצריך ; בעל המאור (כ.
באלפס) ; רמב"ן במלחמות (הרבע האחרון) "וכן מה שחלק... הוא הנכון".

 

ה) ספר העטור (מג. - מג:) "רבא בר שרשום... וכן הלכתא".

 

ו) כתובות יז: "ומודה... אפילו הגדיל קמ"ל" ; ר"י מיגש (בשטמ"ק) שם ; רמב"ן או רא"ה או
רשב"א שם ; רמב"ם פי"ד הל' טוען ונטען הל' ז' ובראב"ד שם.

 

ז) רמב"ם פי"ד הל' טוען ונטען הל' ח ובראב"ד.