שיעור כללי / תשמ"ח דף מס' 46

 

 

מסכת בבא בתרא, פרק שלישי (לג.)

 

בענין מיגו לאכילת פירות (הרב עמיטל)

 

לג. תוס' ד"ה הכי גרסינן ; בא"ד וגירסת ר"ח וכו'.

שם רמב"ן ד"ה וההוא גברא בא"ד ולי נראה וכו'.

רבינו יונה בד"ה עלה בידינו.

שם ע"ב תוס' ד"ה ואי וד"ה אי הכי.

שטמ"ק בשם שיטה לא נודע למי ד"ה אמר רב נחמן.

רא"ש סימן יט הגהות ד"ה אע"ג.

שטמ"ק דף קנ"ד ד"ה "וזה לשון רב"י".

לו. גמ' "הני עיזי וכו'".

רמב"ם הל' טוען ונטען פרק י' הל' ב' - ג'.

יבמות קטז: (סוף העמוד) משנה "בית שמאי וכו'".

רמב"ם הל' נחלות פרק ז' הל' ב' ; פ"ה ה"א, ו' ובמשנה למלך.

פסחים ט. "אין ספק מוציא מידי ודאי והא תנא וכו'".