שיעור כללי / תשמ"ח דף מס' 45

 

מסכת בבא בתרא, פרק שלישי (לב.)

 

בענין מיגו להוציא מחזקת מרא קמא (הרב עמיטל)

 

 

לב: תוס' ד"ה אמאי ; שם ד"ה הילכתא.

שם ר"י מיגש ; רמב"ן ד"ה אמאי (עד כבר פרשתי).

ראב"ן שם (עמ' רי"א).

שו"ת הרשב"א חלק ג' סי' שנג.

פירוש המשניות לרמב"ם שבועות פרק י' משנה ה' (עין הערה 22).

תרומת הדשן סי' שיד ; שמט (סוף תשובה "אמנם נראה וכו'") ; ה: איבעיא להו ובתוס' ד"ה מי
אמרינן.

לפתוח שב שמעתתא שמעתא ד' פרק כ"ד.

קצות החושן סי' פ"ב סעיף י"ב.

נתיבות סי' פ"ב דיני מיגו כלל ה'.

קונטרס הספיקות כלל ב' אות א' ד"ה ודע.