דף מקורות / תש"מ דף מס' 44

 

מסכת בבא בתרא, פרק שלישי (לב:)

 

בענין תרי ותרי (הרב ליכטנשטיין)

 

א) יבמות ל: "וכולן... אל תאסרנה מספק" ; שם לא. "וגבי גירושין... בחזקת בר שטיא".

 

ב) בבא בתרא לב. רשב"ם ד"ה ואנן ; תוד"ה אנן ובמקביל כתובות כו: תוד"ה אנן, [ וביתר
הרחבה בתוס' הר"ש משנץ שם ד"ה כיון (דיון מלא ומקיף מאד)] ; יד רמה על אתר, סי' מו ; תוס'
הרא"ש בשטמ"ק ד"ה ורשב"ג סבר ; ר' יונה ד"ה ואתא ; בשטמ"ק בכתובות שם ד"ה וז"ל שיטה
ישנה (קכא. מדפי הספר) ; [ ראב"ן רנב. מדפי הספר ד"ה ביבמות ].

רמב"ם פ"כ הל' איסורי ביאה הל' טז ; פי"ב הל' גירושין הל' כג.

 

ג) קדושין סו. "מעשה בינאי המלך... הכניסו תחתיה", ובתוס' ד"ה מאי ; רמב"ן "אילימא...
ואע"פ שהוא כשר" (ובמקביל רשב"א ד"ה מאי) ; ריטב"א ד"ה אבל מורי (עד "לא היו מחמירין
בזה") או (ביתר קיצור) ריטב"א בבא בתרא לב. סוף ד"ה ורשב"ג ; [ תוס' רי"ד ד"ה היכי דמי ] ;
ריטב"א כתובות כו: ד"ה ורשב"ג "וטעינא דשמעינן... בס"ד" (בסוף דבריו).

 

ד) יבמות צג: "אמרו לה... סמוך אהני", ובתוד"ה מאי ; [ שטמ"ק כתובות כב: ד"ה וז"ל
הרא"ה "ומיהו תרתי קשיא... אוקמה אחזקה" (קי.) ] ; ד"ה וז"ל הר"י ז"ל (שם).

 

ה) תרי ותרי בממון: כתובות יט: "ת"ר שנים חתומין... זבין" וברש"י ד"ה ואוקי ; רמב"ן בבא
מציעא ו. ד"ה מדקאמרינן "אבל י"ל דכל תרי ותרי... וכן נ"ל עיקר" ; [ רשב"א שם ד"ה ואיכא
למידק "ושם איכא למידק... תלמוד" ; שטמ"ק כתובות כ. (ק.) "ורבינו מאיר הלוי... הר' יונה ז"ל"
ריטב"א בשטמ"ק שם ] ; רמב"ם פ"ז הל' עדות הל' ז ; [ ספר העיטור "קיום" (נג: ] "ת"ר שנים... וכן
הילכתא".

 

ו) תרי ותרי בפסול לעדות: כתובות כא: "שלשה שישבו... תשובה" ; תוד"ה תרי (עד "דלא
מהימני") ; [ אוצר הגאונים שם סי' רלא ] רי"ף בעה"מ רמב"ן במלחמות ור"ן (סיכום) על אתר ;
רא"ש שם פ"ב סי' כא ; רמב"ם פכ"ב הל' עדות הל' א והל' ד ופי"ב הל' ג.

 

ז) ש"ך חו"מ סי' פז ס"ק טו "ועוד נראה... הם שבעה" ; קצו"ח שם ס"ק ח' "והיכא דאיכא
תרי... מוצקים" ; [ שב שמעתתא שמעתא ו' פרקים טז, כ, כב]. [קצו"ח סי' לד ס"ק ? ]