שיעור כללי / תשמ"ח דף מס' 43.2

 

מסכת בבא בתרא, פרק שלישי (לב:)

 

בענין מיגו לאפטורי משבועה (הרב ליכטנשטיין)

 

 

א) לב: "רבא בר שרשום... בהדייהו" ; רבינו יונה (עמ' קמח) "כי אמינא... בהלכות שבועות" ;
שם (קנא) "עלה בידינו... אע"פ שהוא משיב אבידה".

 

 

ב) גיטין מח: (סוף המשנה) ; נא. "והמוציא... לית ליה משיב אבידה פטור" ; תוס' ד"ה ראב"י
; שם "אמר רבה... בעל חובו" תוס' ד"ה מפני (בעיקר בראשיתו).

 

ג) שבועות מה: "אמר רב נחמן אמר שמואל... דאפקיד ליה בשטרא" ; חידושי ר"י מיגש שם
; (רמב"ן שם "ואיכא מ"ד... בפירושא")

 

ד) רמב"ם פרק ב' הל' שכירות הל' ח' ; [ פרק יג הל' מלוה ולוה הל' ח'].

 

ה) חושן משפט סי' רצו סעיף א', ובסמ"ע וש"ך וט"ז שם ; כללי מיגו סוף סי' פב בנתיבות
המשפט ס"ק כח.