שיעור כללי / תש"מ דף מס'43.1

 

מסכת בבא בתרא,פרק שלישי (לב:)

 

בענין מיגו לאפטורי משבועה (הרב ליכטנשטיין)

 

א) בבא מציעא ג. "דאמר רבה..." ; ותוד"ה מפני ;רמב"ן (בשטמ"ק) "ויש לפרש... אפילו כופר הכל".

 

ב) שבועות מה: "איתמר נמי... בלבו" ;ר"י מיגש ד"ה אתמר ; רא"ש (סי' ג') עד "וכן כתב רב האי גאון
ז"ל".

 

ג) רמב"ם פ"ב מהל' שכירות ה"ח, ופ"ט מהל' שלוחין ה"ד ; פרק יג מהל' מלוה הלכה ג'.

 

ד) ר' יונה בבא בתרא לג. ד"ה כי אמרינן, ד"ה עלה בידינו.

 

ה) בבא בתרא קכח: "המוצא שטר חוב... משיב אבידה הוי" ורבינו יונה (בשטמ"ק).

 

ו) שו"ע חו"מ סי' רצו סע"א ; סמ"ע סק"א ; ט"ז סק"א ; ש"ך סק"א ; כללי מיגו בנתיבות (סוף סי'
פ"ב) ס"ק כ"ח ; חו"מ סי' צג סע"ב, ש"ך ס"ק ד [ ביאור הגר"א (שם), קצו"ח ס"ק א].