שיעור כללי / תש"מ דף מס' 42

 

מסכת בבא בתרא, פרק שלישי (לב:)

 

בענין שבועה בחזקת ג' שנים (הרב ליכטנשטיין)

 

 

א) לב: "רבא בא שרשום... בהדייהו" ; רשב"ם ד"ה מהימננא ; תוד"ה מיגו ; רא"ש סי' יז
"פירש הרשב"ם... אפילו בשמא" ; רמב"ן ד"ה אמור עד "הסכים על ידו" ; (הר"י מיגש כג. "אין
חזקה אבל הכא... ובשבועה") ; רשב"א ד"ה הוה אמינא "ואיכא למידק... בשמה" ; ריטב"א כח. ד"ה
וכל שצריך לברר, רמב"ם פי"א מהל' טוען ונטען ה"ב (עד "או נתנה לו ויפטר") ; יד רמה סי' נב.

 

ב) שבועה בדרבנן בקרקעות - שבועות מב: "ואלו דברים... ואינו משלם" שם: "שומר חנם
אינו נשבע מנא הני מילי... רעהו כתיב" ; רי"ף שם ; רמב"ם פרק ה' מהל' טוען ונטען הל' א' ; אור
זרוע ב"מ סי' ח'-י' "מיתיבי... מלמעלה" לפחות סי' ט' "ורבינו שב"ט... כי אם המטלטלין" ; ריטב"א
כתובות פז: ד"ה ועוד (מובא בשטמ"ק שם).

 

ג) שולחן ערוך חו"מ סימן קמ סעיפים א, ב, ד, ובסמ"ע סק"ג, ש"ך ס"ק ד' - ה', נתיבות
סק"ב.