שיעור כללי / תשנ"ה דף מס' 41

 

מסכת בבא בתרא, פרק שלישי (לב.)

 

בענין הכרעה בספיקות ממון סקירה כללית (הרב ליכטנשטיין)

 

ב"ב לב., "ההוא דאמר... לוקמי" ובתד"ה והלכתא.   א.
ב"ק מו:, "מנין להמוציא... לבי אסיא".   ב.
ספיקא דדינא גיטין יד:, תד"ה וחכמים.   ג.
תרי ותרי כתובות יט:, "ת"ר שנים חתומין... וכשהוא שוטה זבן"; יבמות לא., "ותו
בשתי כתי עדים... בר שטיא".
  ד.
הודאה כנגד הודאה גיטין מ:, "ת"ר האומר עשיתי... כמאה עדים דמי"; רמב"ם פ"ד הל'
זכיה ומתנה הל' יב; ב"ק לה:, "גופא... לגמרי".
  ה.

[ו. תפיסה בספיקות:

בתרי ותרי כתובות כ., תד"ה ואוקי (עד "מהניא תפיסה");   1.
בהודאה כנגד הודאה "קצות החושן" פ"ח, ט;   2.
בספיקא דדינא רא"ש, ב"ק, פ"ב סי' ב, "מיהו תימה... מפקינן מיניה"; רמב"ם
פ"ב הל' גניבה הל' יב ובראב"ד שם;
  3.
בספק עובדתי רמב"ן, ב"מ ו., ד"ה מדקאמרינן (סקירה כללית של דין תפיסה
בספיקות)].
  4.

[ז. קונטרס הספיקות, כלל ד', א-ה].

 

[השיעור לא ידון במחלוקת סומכוס וחכמים שתידון בעז"ה במסגרת הסוגיא להלן לד:-לה.].