שיעור כללי / תשמ"ח דף מס' 40

 

מסכת בבא בתרא, פרק שלישי (לב.)

 

בענין קלא לעומת גורמים אחרים (הרב ליכטנשטיין)

 

 

 

א) רקע כללי בענין קלא:

גיטין פח: המשנה והגמרא עליה (בעיקר עד "והלכו להם למדינת הים" ; פט: "אמר רב אשי כל
קלא... לא חיישינן ליה") ; שו"ע אבהע"ז סימן מו סעיף ב.

ב) קול לעומת חזקה ולעומת עד אחד:

1) לב. "הכא במאי עסקינן כגון... ואסקיניה" ; תוס' ד"ה "והאמר אין" ; ריטב"א כתובות כו.
ד"ה ונפק ; שיטה ישנה בשטמ"ק שם (קכ.) ד"ה וכתוב.

 

2) בבא מציעא לח: "איתמר שבוי... לא מפסיד להו" ; תוד"ה בששמעו ; תוס' הרא"ש שם ;
ריטב"א (החדשים) ד"ה בששמעו [ רמב"ם פרק ז' הל' נחלות הל' א' הל' ד' ].

 

ג) קול לעומת מיגו:

לב: "רבא בר שרשום... בהדייהו" ; תוס' ד"ה לקוחה ; רמב"ן ד"ה "אמר ליה" עד "בדוכתיה" ;
רשב"א ד"ה אמר ליה ; רמב"ם פרק יד הלכות טוען ונטען הל' ח ובראב"ד ומגיד משנה שם ; יד
רמה סי' נא (סו. בטור השני) "ושמעינן מיניה... כדברירנא לעיל" ; שו"ת מהר"ם מרוטנבורג סי'
שטו , שנו (הובא ב"ילקוט ראשונים" על אתר).