שיעור כללי / תשמ"ח דף מס' 39

 

מסכת בבא בתרא, פרק שלישי (לא:)

 

בענין מיגו בעדים המכחישים זה את זה (הרב ליכטנשטיין)

 

1) לו: תוס' ד"ה וזו ; בבא קמא עב: תוס' ד"ה אין (בסופו) "וא"ת ולמה... כאן" ; רמב"ן ד"ה
זה ; רשב"א ד"ה א"ל, "וא"ת בין... זה לשונו".

 

2) כתובות יח: משנה וגמ' עד "מחמת נפשות הרי אלו נאמנים" תוס' ד"ה הרי, ד"ה אין וד"ה
מחמתן ; שטמ"ק ד"ה הרי.

 

3) קידושין מג: "אלא לעולם... לוה למלוה" ; תוס' ד"ה והשתא.

 

4) יבמות ל: "וכולן... אל תאסרנה מספק" ; לא. "וגבי גירושין... בר שטיא".

 

5) כללי מיגו לש"ך (סוף סי' פב) סעיף יט, נתיבות כללי מיגו סעיף טו.