שיעור כללי / תש"מ דף מס' 38

 

 

מסכת בבא בתרא, פרק שלישי (לא:)

 

בענין זילותא דבי דינא (הרב ליכטנשטיין)

 

א) בבא בתרא לא: "הדר אייתי... שומעין דבריו" ובמקביל כתובות כו. "רבי יהודה...דבריו"
;תוד"ה אנן, ורמב"ן ד"ה ואם ; תוד"ה ונפק ; וד"ה ואתא.

 

ב) שטמ"ק כתובות כו. ד"ה "ורש"י ז"ל כתב וז"ל ונפק" (קכ.) ; שם כו: ד"ה וזה לשון שיטה
ישנה (עד ע"כ) ; (שם) ד"ה וזה לשון הריטב"א (המקור בחידושי הריטב"א ד"ה ואתא) (קכ:) ;
ריטב"א בבא בתרא לא: ד"ה ולזילותא.

 

ג) יד רמה (סי' מד) בעיקר "ת"ק סבר... לזילותא דבי דינא"(מקור מושג "קם דינא" ביבמות
לז:).

 

ד) רמב"ם פרק כ מהל' איסורי ביאה הלכה טז.

 

(ה) יבמות קיז: "עד אחד... מהיתירה הראשון" ; כתובות כב. סוף המשנה ובגמ' כג. "ואם
נשאת...הראשון" ; שטמ"ק (קיג.) ד"ה כתוב בהשלמה "ומאי דאמרינן..... הרב המעילי ז"ל".

 

(ו) כתובות צט: המשנה והגמ' שם ק. "אמר רב הונא...הכי הוה מעשה".