שיעור כללי / תשנ"ה דף מס' 37.1

 

מסכת בבא בתרא, פרק שלישי (לא.)

 

בענין שני עדים המכחישים זה את זה (הרב עמיטל)

 

ש"ך חו"מ סי לא, ס"ק א, ובהגהות אמרי ברוך, ובהגר"א אות א.   א.
מא: "אמר ר' שמעון בן אלעזר" עד "יש בכלל מאתים מנה".   ב.
נמו"י שם(כ"ב בדפי הרי"ף) ד"ה יש בכלל מאתים.   ג.
שבועות מז: "איתמר ב' כיתי עדים" עד "אחד במקום שנים".   ד.
חי' הריטב"א שם ד"ה איתמר, עד "ויש שפי'".   ה.
ר"ה כד. "ת"ר א' אומר גבוה" וכו', תוד"ה אבל.   ו.
יד רמה סנהדרין לא. ד"ה ומתמהינן, בא"ד "ואי קשיא לך".   ז.
ב"ק עב: תוד"ה אין, עד "ואם תאמר".   ח.
הרי"ף פ"ב דכתובות (טו בדפי הרי"ף) "אר"א אר"ה שלשה שישבו" ובר"ן שם, עד "לפיכך
נראין אתם".
  ט.
טור חו"מ סי' לד, אות מ"ב, ב"ח ד"ה הרי זה ספק, בא"ד "אכן למה שכ' הר"ן".   י.
שו"ע אה"ע סי' קטו, חו"מ ס"ק כה וב"ש ס"ק כח.   יא.
סנהדרין ט:, "ואמר רב יוסף פלוני רבעו", עד "קמל".   יב.
ראב"ן סי' כז (דף כד.) בבאור הגמ' בסנהדרין.   יג.
מרדכי אצלנו סי' תקכח.   יד.
רמב"ם הל' עדות פ"ט, ה"ג, ופכ"ב ה"ב, ובהגה"מ שם.   טו.
רמב"ם פי"ב מה' גרושין ה"י, מובא בב"ש, אה"ע סי' קנב, ס"ק ט והגהות רע"א.   טז.
רמב"ם הל' קדוש החודש פ"ב ה"ה ובלח"מ שם.   יז.
עיין תומים סי' פז אות כז, מחנה אפרים ה' עדות סי ו.   יח.