שיעור כללי / תשנ"ה דף מס' 35

 

מסכת בבא בתרא, פרק שלישי (לא.)

 

בענין חזקת ג' שנים לגבי טענת אבהתא מצד המחזיק (הרב עמיטל)

 

תשובות הרשב"א ח"ב סי' קפב בא"ד ועוד תדעו, מובא בב"י חו"מ סי' קמו אות א ד"ה עוד כי
הרשב"א.

תשובות הריטב"א סי' קפג בא"ד ועוד תדעו, מובא בב"י סי' קמו אות כו, ועיין בהערת הגר"י
קאפח בתחלת התשובה.

לא., ז"א של אבותי וכו' עד מ"ל לשקר במקום עדים.

לו:, ההוא דא"ל וכו' עד כאדמון, וברשב"ם ד"ה אמר רבא דינא קא"ל.

שם, ההוא דא"ל וכו' עד שני חזקה טובא, וברשב"ם ד"ה והני מילי.

לג:, אר"י האי מאן דנקיט מגלא וכו' עד אחוי שטרך.

מא:, ההוא גברא דדר בקשתא וכו'.

רמב"ם הל' טוען ונטען פי"א, הל' א ד.

שם פט"ו ה"ו.

טור ושו"ע חו"מ ריש סי' קמו.